Co-Chairpersons

Milton Leong
Hong Kong

Bio

Alex Doo
Hong Kong

Bio

Faculty

Zijiang Chen
China

Bio

Richeng Chian
China

Bio

Amparo Mifsud Giner
Spain

Bio

Norbert Gleicher

USA

Bio

Sonia Herraiz
Spain

Bio

Kazuhiro Kawarmura

Japan

Bio

Monica Laronda

USA

Bio

William Ledger

Australia

Bio

Kui Liu

Hong Kong

Bio

Yoshiharu Morimoto

Japan

Bio

Gerald Schatten

USA

Bio

Sherman Silber

USA

Bio

Varykina Thackray

USA

Bio

Tianren Wang
China

Bio

Dongzi Yang
China

Bio

Songying Zhang
China

Bio